OBLASTI VYUŽITIA MEDIÁCIE

Mediácia môže pomôcť pri riešení sporov v oblasti:

rodinnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod., sporov medzi príbuznými alebo rozvedenými manželmi, pri delení majetku,  v otázke výživného na rozvedeného manžela a pod.)

občianskoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv, susedských sporov, uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu, sporov súvisiacich s dedičstvom, sporov zo zmlúv  v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu , nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti a pod.)

obchodných záväzkových sporov (najmä pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností, príp. medzi členmi družstva, pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty a ručenia, pri sporoch v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania, pri sporoch z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.)

pracovnoprávnych sporov (najmä pri riešení sporov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru, sporov týkajúcich sa úhrady mzdy a príspevkov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, sporov týkajúcich sa úpravy vzťahov a nárokov zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania alebo po ukončení pracovného pomeru, sporov súvisiacich s plnením vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy a pod.)


Mediáciu je možné využiť aj v oblasti:

  • školstva
  • verejnej správy
  • spotrebiteľského práva (najmä pri riešení sporov z poistných zmlúv, úverových zmlúv, pôžičiek zo zmlúv uzatvorených s cestovnými kanceláriami, leteckými spoločnosťami, spoločnosťami poskytujúcimi služby, sporov zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených cez internet a pod.)

Pôsobíme v oblasti: