Právne služby a poradenstvo

Právne služby poskytujem najmä v týchto oblastiach práva:

Občianske právo a obchodné právo:

 • Vyporiadanie majetku medzi manželmi alebo spoluvlastníkmi (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo).
 • Ochrana osobnosti.
 • Dedičské konanie a susedské spory.
 • Vyhotovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a súvisiach všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o zriadení záložného práva, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností).
 • Vyhotovovanie iných zmluvných dokumentov, posudzovanie zmlúv.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami.
 • Mimosúdne dohody.

Rodinné právo

 • Rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletým deťom.
 • Rodičovské práva a povinnosti.
 • Striedavá starostlivosť.
 • Vyživovacie povinnosti (výživné medzi rodičmi a deťmi, výživné medzi manželmi a pod.)

Pracovné právo

 • Pracovné zmluvy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.
 • Skončenie pracovného pomeru, neplatnosť výpovede a pod.

Správne právo

 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi.
 • Vyhotovovanie podaní (vyjadrenia, stanoviská, opravné prostriedky proti rozhodnutiam atď).

Právne poradenstvo poskytujem formou konzultácie.

Poskytovanie právnych služieb je spoplatňované (viď Cenník právnych služieb).

Máte ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, tak nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefónom.

JUDr. Adriana Bobeková Štepová

Som advokátka a mediátorka s 20-ročnou právnou praxou. Rada Vám pomôžem s Vašim právnym problémom odborne, čestne a s vysokým pracovným nasadením.

Pôsobíme v oblasti: