Výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

Aké sú výhody mediácie oproti súdnemu konaniu

Hlavnou výhodou mediácie je fakt, že môže pomôcť stranám v spore nanovo si usporiadať svoje vzťahy, dať im právny základ v podobe mediačnej dohody a vytvoriť tak priestor pre korektné vzťahy do budúcnosti.

Okrem toho ju v porovnaní so súdnym konaním charakterizuje najmä:

Dobrovoľnosť:

 • K rokovaciemu stolu pri mediácii dobrovoľne prichádzajú strany, ktoré sa chcú dohodnúť za pomoci mediátora
 • Súdy majú možnosť len vyzvať zúčastnené strany na informatívne stretnutie u mediátora


Diskrétnosť a dôvernosť:

 • Mediátor, ako aj ďalšie osoby zúčastnené na mediácii, sú zo zákona viazané  mlčanlivosťou
 • Ak sa strany sporu nedohodnú inak, mediátor nemôže v danom spore svedčiť na súde ako svedok
 • Na rozdiel od súdneho konania je mediácia neverejná, okrem mediátora a strán sa na nej môžu zúčastniť len osoby, s ktorými súhlasia samotné strany a mediátor
 • Mediácia je neverejný proces, čo je v mnohých prípadoch výhoda oproti verejnému súdnemu konaniu


Úspora finančných prostriedkov:

 • Pokiaľ strany sporu využijú možnosť riešenia sporu mediáciou, vracia sa im časť súdnych trov
 • Náklady na mediáciu sú nižšie ako v prípade nákladov na súdny spor


Rýchlosť:

 • Konflikt sa môže začať riešiť okamžite, nemusí sa čakať na vytýčenie pojednávania
 • Riešenie sporu prostredníctvom mediácie je značne rýchlejšie ako súdny spor
 • Zúčastnené strany si určujú tempo, akým bude mediácia postupovať


Neformálnosť:

 • Mediácia napriek istým pravidlám a zásadám je procesom maximálne sa prispôsobujúcim potrebám jeho účastníkov
 • Neformálnosť prostredia, pokojná kancelária na rozdiel od formálnej súdnej siene pôsobí menej stresujúco
 • Celý priebeh a forma mediácie závisí na dohode strán sporu s mediátorom


Flexibilita:

 • Mediácia prebieha v termínoch a na miestach dohodnutých stranami, najčastejšie v mediačnej kancelárii
 • Nie je  presne stanovená nezávisle na vôli strán, ako to býva pri súdnom pojednávaní


Neautoritatívnosť:

 • O osude sporu prestávajú rozhodovať len paragrafy a striktné rozlíšenie nárokov, práv a povinností
 • Rozhodovacia moc sa presúva z nezainteresovanej autority súdu na samotné strany sporu, ktoré za pomoci mediátora hľadajú najlepšie riešenie


Komplexnosť a kreativita:

 • Mediácia neposkytuje pomoc len pri riešení právnej stránky sporu, ale  presúva pozornosť od právnych aspektov problému k celkovému vyriešeniu konfliktu v pozadí
 • Prichádza k lepšiemu vzájomnému pochopeniu záujmov a potrieb strán sporu
 • Výsledok mediácie je plne v rukách zúčastnených strán, ktoré si môžu navrhnúť riešenia


Efektivita:

 • Po dohode strany sporu odchádzajú s pocitom dosiahnutia riešenia, ktoré je pre nich prijateľné
 • Strany sú po urovnaní konfliktu prostredníctvom mediácie schopné ďalej spolu komunikovať a spolupracovať

Máte ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, tak nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefónom.

JUDr. Adriana Bobeková Štepová

Som advokátka a mediátorka s 20-ročnou právnou praxou. Rada Vám pomôžem s Vašim právnym problémom odborne, čestne a s vysokým pracovným nasadením.

Pôsobíme v oblasti: