Advokát alebo Mediátor

Advokát je najmä právnym poradcom klienta a môže ho zastupovať v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami, obhajuje klienta v trestnom konaní, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, spracúva právne rozbory, spravuje majetok klienta a poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnych služieb. Jeho úlohou je primárne poskytovanie právnych služieb a zastupovanie záujmov svojho klienta. Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom.

Mediátor, aj keď ide často o osobu s právnickým vzdelaním, právne rady v zásade neposkytuje a ani jednu stranu pri riešení ich sporu nezastupuje.  Právnické vzdelanie pomáha mediátorovi pri orientácii v  právnej rovine sporu, ktorý klienti riešia  a pomáha mu sformulovať mediačnú dohodu tak, aby bola v prípade potreby akceptovateľná súdom alebo mohla byť použitá ako exekučný titul. Mediátor bez ohľadu na to, že pomáha riešiť právny problém, neposkytuje, a to ani pred, ani počas mediačných stretnutí, žiadne právne rady, nakoľko zmyslom mediácie je dohodnúť sa tak, aby dohoda vychádzala z konkrétnych potrieb a možností všetkých zúčastnených. Odmena za mediačné konanie sa určuje podľa počtu mediačných stretnutí, typu, náročnosti sporu a charakteru mediačnej dohody. Základom je cenník za služby spojené s mediačným konaním, ktorý je však možné prispôsobiť konkrétnym možnostiam a potrebám  klientov.

Pokiaľ vykonáva mediáciu osoba s právnickým vzdelaním, ktorá má zároveň aj licenciu na výkon advokátskej činnosti, v tom istom prípade nemôže byť tomu istému klientovi zároveň advokátom, aj mediátorom. O tejto skutočnosti klienta vždy poučím a zároveň vysvetlím základné rozdiely medzi právnymi službami a mediačnými službami vrátane cien.

Máte ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, tak nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefónom.

JUDr. Adriana Bobeková Štepová

Som advokátka a mediátorka s 20-ročnou právnou praxou. Rada Vám pomôžem s Vašim právnym problémom odborne, čestne a s vysokým pracovným nasadením.

Pôsobíme v oblasti: